(1)
เกษมกิจวัฒนา ส. บทบรรณาธิการ เคล็ดลับการเตรียมต้นฉบับงานวิจัยเพื่อการตีพิมพ์. TJNC 2012, 24, 5.