(1)
ศรีเมธาวรคุณ ป.; นาคะ ข.; หนูเพชร ป. กิจกรรมทางกายของผู้สูงอายุในชนบทภาคใต้. TJNC 2012, 25, 112.