(1)
พันธ์ภักดี อ.; นามวงศ์พรหม อ.; นามจันทรา ร.; อาภานันทิกุล ม.; ปทุมวัน อ.; มาลาธรรม พ.; วิทยศุภร จ.; ธงชัย ฉ. รูปแบบการจัดการศึกษาและการพัฒนาอาจารย์เพื่อผลิตพยาบาล ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงในประเทศไทย. TJNC 2012, 25, 89.