(1)
เกษมกิจวัฒนา ส. สารจากบรรณาธิการ. TJNC 2012, 25.