(1)
ธนะขว้าง ก. การวิเคราะห์อภิมาน : แนวคิดและการประยุกต์ใช้ในการวิจัยทางการพยาบาล. TJNC 2012, 25, 10.