(1)
ธงชัย ฉ.; กันธะรักษา ก.; บุญยธรรพ ม.; ทักษิณ พ. รูปแบบการปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงของอาจารย์. TJNC 2012, 25, 46.