(1)
ศรีโกไสย ส.; สุนันตา ว.; กิ่วแก้ว ส.; พรหมทวี ช.; ทายะรังษี ท.; บุญเจริญ ห. การพัฒนาโปรแกรมการบำบัดทางจิตสังคมแบบกลุ่ม สำหรับผู้ป่วยโรคติดสุราที่มีการกลับป่วยซ้ำ. TJNC 2012, 25, 67.