(1)
ไชยเพชร ร.; นิลมานัต ก.; คงอินทร์ ว. ประสบการณ์ของพยาบาลไอซียูในการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย. TJNC 2012, 26, 41.