(1)
สาแล๊ะ น.; นิลมานัต ก.; คงอินทร์ ว. ประสบการณ์ของสตรีไทยมุสลิมที่ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ที่ได้รับยาต้านไวรัส. TJNC 2012, 26, 82.