(1)
วุทธานนท์ น.; คุณาวิกติกุล ว.; ศรีสุพรรณ ว.; ชัยรัต อ. การพัฒนาพจนานุกรมสมรรถนะเชิงวิชาชีพสำหรับพยาบาลในการป้องกัน การเกิดแผลกดทับ. TJNC 2012, 26, 94.