(1)
จิรวัฒน์กุล ศ.; ชินล้ำประเสริฐ น.; ส่งวัฒนา ป.; เดียวอิศเรศ ว.; ฟองแก้ว ว.; รุ่งเรืองกลกิจ ส. วิชาชีพการพยาบาล: ความหมายเชิงเพศภาวะ. TJNC 2012, 26, 26.