(1)
จันทรมะโน ส.; สว่างอารีย์รักษ์ เ. แบบแผนการดำเนินชีวิต และพฤติกรรมสุขภาพของผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ที่มีคุณภาพชีวิตดี. TJNC 2012, 26, 57.