(1)
จิตต์จันทร์ เ.; มาสิงบุญ เ.; ด้วงแพง ส. ปัจจัยทำนายการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง. TJNC 2012, 26, 86.