(1)
เกษมกิจวัฒนา ส.; เชื้อเจ็ดตน พ.; อ่ำศรีเวียง ว. นวัตกรรมการป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของนักศึกษามหาวิทยาลัย. TJNC 2014, 29, 5-18.