(1)
สุดเพชร ศ.; ธนาโนวรรณ น.; อยู่สำราญ ฉ.; เนื่องตัน ช. ผลของโปรแกรมการสนับสนุนโดยสามีในระยะที่ 1 ของการคลอดต่อความเครียด ความเจ็บปวด และความพึงพอใจต่อการคลอดในผู้คลอดครรภ์แรก. TJNC 2014, 29, 42-54.