(1)
พฤกษ์ภัทรานนต์ ก.; หนูสม ป. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความตั้งใจของมารดาหลังคลอดในการเลี้ยงดูบุตรด้วยนมมารดาอย่างเดียว. TJNC 2014, 29, 55-68.