(1)
สินสุกใส น.; อยู่สำราญ ฉ.; ภู่ไพบูลย์ ร. พฤติกรรมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในชุมชนชานเมือง. TJNC 2014, 29, 69-79.