(1)
แซ่ตั้ง ห.; โตสิงห์ อ.; ดนัยดุษฎีกุล ส.; ตันติวงศ์โกสีย์ เ. ความสัมพันธ์ระหว่างการสูญเสียเลือด ระดับน้ำตาลในเลือด และระดับแมกนีเซียมในเลือดกับการเกิดภาวะการทำหน้าที่ผิดปกติของอวัยวะหลายระบบภายใน 24 ชั่วโมงแรกในผู้ป่วยหลังการผ่าตัดหัวใจแบบเปิด. TJNC 2014, 29, 80-91.