(1)
กันทะขู้ แ.; โพธิ ว.; อินทรลาวัณย์ ป.; เกษมกิจวัฒนา ส. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการปฏิบัติกิจวัตรประจำวันของผู้ป่วยกลุ่มโรคหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันหลังจำหน่ายออกจากโรงพยาบาล. TJNC 2014, 29, 92-103.