(1)
วิโรจน์รัตน์ ว.; อำนาจสัตย์ซื่อ ข.; สาสัตย์ ร. ศ.; มาลาธรรม พ.; ณรงค์ศักดิ์ จ. การพัฒนาระบบบริการสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุที่ต้องพึ่งพาผู้อื่น. TJNC 2014, 29, 104-115.