(1)
บุญนันท์ จ.; ฉายพุทธ ป. แบบสอบถามความต้องการการสื่อสารข่าวร้าย: ลักษณะคุณภาพแบบวัด ฉบับภาษาไทย. TJNC 2012, 26, 31.