(1)
จันทโสภีพันธ์ พ.; สุวรรณ ณ.; เพียรมงคล ย.; ศรีสมบูรณ์ จ. ความรู้และพฤติกรรมเสี่ยงต่อการติดเชื้อ HPV และมะเร็งปากมดลูกของ นักศึกษาหญิง: ข้อเสนอแนะต่อการสอนเพศศึกษาและนโยบายสุขภาพ. TJNC 2012, 26, 48.