(1)
กิติศรี จ.; นันทชัยพันธ์ พ.; ธงชัย ฉ. การออกกำลังกายในผู้ที่เป็นโรคหลอดเลือดแดงส่วนปลายอุดตัน: การทบทวนงานวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ. TJNC 2012, 26, 17.