(1)
ตั้งฉัตรชัย บ.; สิริธรังศรี บ.; ศรีพันธ์วรสกุล ส.; รังควัต ว. ปัจจัยทำนายการคงอยู่ในงานของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลศูนย์ เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข. TJNC 2012, 26, 43.