(1)
ฤกษ์เลื่อนฤทธิ์ จ.; คุปตานนท์ ข.; ว่องสิริมาศ น. กระบวนการจัดการทางด้านจิตใจและอารมณ์เพื่อการมีชีวิตที่ปกติของ ผู้ที่มีภาวะหัวใจวาย. TJNC 2012, 26, 108.