(1)
มาลาธรรม พ.; สิทธินอก ข.; พุธวัฒนะ พ.; งามอุโฆษ ฉ. ความชุกและองค์ประกอบของกลุ่มอาการเมตาบอลิคของประชาชนใน จังหวัดนครราชสีมา. TJNC 2012, 26, 137.