(1)
รุ่งอมรรัตน์ส.; ฤกษ์เลื่อนฤทธิ์จ.; วิทยพันธ์ย.; เภตราสุวรรณส.; ขวัญบุญจันทร์อ. การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อผลิตนิสิตเป็นผู้นำในการสร้างเสริม สุขภาพของนิสิตคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ. TJNC 2012, 26, 44.