(1)
วิโรจน์รัตน์ ว.; ลีฬหกุล ว.; คุ้มทวีพร พ.; พันธุ์ศักดิ์ ว. พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพและภาวะเสี่ยงทางสุขภาพของผู้สูงอายุโครงการ ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล. J Thai Nurse midwife Counc 2012, 26, 140.