(1)
กฤษณบุตรป.; โตสิงห์อ.; ดนัยดุษฎีกุลส.; ไอรมณีรัตน์เ. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการฟื้นตัวหลังผ่าตัดของผู้ป่วยที่ได้รับการ ผ่าตัดช่องท้องในระยะ 1 สัปดาห์แรก. TJNC 2012, 27, 39.