(1)
ส่องวัฒนา ป. การวิจัยทางการพยาบาลข้ามวัฒนธรรม: แนวคิดและประสบการณ์. TJNC 2014, 29, 5-21.