(1)
นิติกุล ห.; พยัคฆเรือง ส.; จินตนาดิลก น.; พันธ์บูรณะ จ. ผลของการจัดท่านอนขณะและหลังให้นมทางสายให้อาหารต่อความสามารถในการรับนม ในทารกเกิดก่อนกำหนดที่มีน้ำหนักตัวน้อย. TJNC 2014, 29, 32-44.