(1)
กันทากาศ ท.; เกษมกิจวัฒนา ส. ปัจจัยทำนายการทำหน้าที่ของผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย ที่ได้รับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม. TJNC 2014, 29, 92-104.