(1)
จิรวัฒน์กุล ศ. รูปแบบการบูรณาการเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น. TJNC 2015, 30, 5-19.