(1)
เกื้อกาญจน์ จ.; อิสระมาลัย แ.; บาลทิพย์ ข. ผลของโปรแกรมส่งเสริมการจัดการตนเองด้านโภชนาการต่อความเหนื่อยล้าในผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับรังสีรักษา. TJNC 2015, 30, 20-32.