(1)
มรกต เ.; นิลมานัต ก.; มัชฌิม เ. ผลของโปรแกรมส่งเสริมการปรับตัวของญาติผู้ดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายที่เจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรัง. TJNC 2015, 30, 33-45.