(1)
เข็มทอง อ.; ฉายพุทธ ป.; ฉันท์เรืองวณิชย์ ว.; จุฑาภิสิทธิ์ ส. อิทธิพลของระดับความปวด ลักษณะอาหาร และสุขภาพช่องปากต่อการรับประทานอาหารในผู้ป่วยมะเร็งช่องปากหลังการผ่าตัด. TJNC 2015, 30, 60-74.