(1)
ศรีนารัตน์ น.; โตสิงห์ อ.; ดนัยดุษฎีกุล ส.; วงษ์คงคำ เ. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการติดเชื้อในกระแสเลือดในผู้ป่วยแผลไหม้. TJNC 2016, 30, 19-31.