(1)
สรรพวีรวงศ์ จ.; เผือกคง น.; หนุเจริญกุล ส. ผลลัพธ์ของผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงในการดูแลผู้ป่วยจิตเภท. TJNC 2013, 27, 17-35.