(1)
ธีรชิตกุล จ.; นาคะ ข.; บุญพัฒน์ ป. การจัดการอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อของผู้สูงอายุที่มีอาชีพกรีดยางพารา. TJNC 2013, 27, 134-147.