(1)
อรทัย พ.; เต็งเกียรติ์ตระกูล ศ. การพัฒนาตัวบ่งชี้สำหรับการประเมินการจัดการศึกษาของหลักสูตร พยาบาลศาสตรบัณฑิต. TJNC 2013, 27, 29-44.