(1)
หาญประสิทธิ์คำ ข.; นามจันทรา ร.; หนุเจริญกุล ส.; ศุภเมธาพร ป.; นทีธนสมบัติ ก.; สร้อยวงศ์ ป. ผลลัพธ์ของผู้ปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงในการดูแลสตรีที่เป็นมะเร็งเต้านม. TJNC 2013, 27, 45-63.