(1)
ทรงมัจฉา จ.; พุฒิวนิชพงศ์ ว.; สิทธิมงคล ย. การประเมินการถูกล่วงละเมิดทางเพศในเด็กและวัยรุ่น: วิธีการประเมิน ตามหลักฐานเชิงประจักษ์. TJNC 2013, 27, 116-126.