(1)
สมกำลัง พ.; ไชยสิทธิ์ ย. แนวคิดความเป็นผู้นำทางจิตวิญญาณ:การประยุกต์ใช้ในวิชาชีพการพยาบาล. TJNC 2013, 27, 16-25.