(1)
จิรวัฒน์กุล ศ.; ส่งวัฒนา ป.; รุ่งเรืองกลกิจ ส.; ฟองแก้ว ว.; เดียวอิศเรศ ว.; สินธุ ศ.; ชินลํ้าประเสริฐ น. ความสุขกับความคิดคงอยู่ในวิชาชีพของพยาบาลไทย. TJNC 2013, 27, 26-42.