(1)
บุญนันท์ จ.; จันทนยิ่งยง จ.; พิมลศานติ์ ร.; อัศวมงคลกุล อ.; บุญนุช ช. การแจ้งข่าวร้ายที่ผู้ป่วยต้องการและที่ได้รับในผู้ป่วยมะเร็งกระดูกปฐมภูมิ. TJNC 2013, 27, 123-137.