(1)
นิลมานัต ก.; มัชฌิม เ.; มานะสุรการ จ.; คงสุวรรณ ว.; มีสุนทร ก.; พรหมพาหกุล ช. การดูแลระยะท้ายในชุมชนมุสลิม: กรณีศึกษาในบริบทภาคใต้; Terminal Patient Care in a Muslim Community: A Case Study in a Southern-Thai Context. TJNC 2016, 31, 37-52.