(1)
เผือกเทศ ศ.; สวัสดิพานิช น.; เขษมโอภาส เ.; โลหาชีวะ ส.; ทองไพบูลย์ พ.; โรจนประเสริฐ พ.; จันทร์ขาว ช.; รอยกุลเจริญ ว.; สริยาภรณ์ อ.; เชาวน์เมธากิจ ช. การวิเคราะห์แนวทางการพัฒนาสถานพยาบาลแดนหญิงในเรือนจำ;Analysis of Approaches to Improving the Healthcare Facility for Women’s Inmates. TJNC 2017, 32, 94-114.