(1)
สิริคุตจตุพรก.; วิโรจน์รัตน์ว.; จิตรมนตรีน. ปัจจัยทำนายพฤติกรรมการจัดการตนเองของผู้สูงอายุโรคเบาหวานชนิดที่ 2;Factors Predicting Self-Management Behaviour of Elderly Type 2 Diabetes Patients. TJNC 2017, 32, 81-93.