(1)
นิลมานัต ก.; นาคะ ข.; คงอินทร์ ว.; แซ่จิว เ.; ไชยลังกา พ.; บุญพัฒน์ ป. ภาวะโภชนาการของผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้. TJNC 2013, 28, 75-84.