(1)
นิ่มทัศนศิริ อ.; ฉายพุทธ ป.; โตสิงห์ อ.; สนั่นศิลป์ ว. ความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการความปวดแบบเฉียบพลัน ความรุนแรง. TJNC 2013, 28, 111-123.